Aktualności

Ogłoszenie

 Drodzy Rodzice


Informujemy, że zgodnie z decyzją rządu przedszkole będzie nieczynne  od 29.03.2021 do 11.04.2021. W tych dniach przedszkole zapewni opiekę wyłącznie dzieciom których rodzice: są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykonują działania ratownicze, są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

W zakładce "Nasze publikacje" będą zamieszczane zajęcia zdalne dla poszczególnych grup wiekowych.

© 2021 Net Partners