RODO

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Biłgoraju 

 


Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Katarzynę Piórko, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

w Samorządowym Przedszkolu nr 3

w Biłgoraju


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119/1)  dalej: RODO informujemy, że:

Administratorem  danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Nr 3 z siedzibą przy ul.Sienkiewicza 17, 23-400 Biłgoraj

 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a)       listownie: ul Sienkiewicza 17, 23-400 Biłgoraj,

b)       telefonicznie 846862486

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane oraz dane wychowanków - przetwarzane są:

a)       w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - realizacji statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stosownie do zapisów z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz  aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie,

b)       realizacji umów zawartych z kontrahentami lub podjęcia działań przed zawarciem tych umów
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)       w pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. w zakresie odbioru dziecka z placówki przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny, w zakresie realizacji celów związanych z promocją działań placówki poprzez np. upublicznienie wizerunku dziecka, udostępnianie informacji o sukcesach konkretnych wychowanków, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brali udział np. konkursy, zawody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą (lub jej opiekunowi prawnemu) przysługują następujące prawa związane
z przetwarzaniem danych osobowych (z wyjątkami przewidzianymi przepisami prawa):

a)  prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)   prawo do przenoszenia danych,

g)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa/dzieci odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: przedszkole3bilgoraj@wp.pl


 

Podanie danych osobowych jest:

a)       obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,

b)       dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem zawarcia umowy lub uczestnictwa w wydarzeniach (np. konkursach, zawodach) i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez Przedszkole zakresie. Brak zgody będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia umowy lub uczestnictwa w tych wydarzeniach albo pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach,
w których brało ono udział.

Decyzje o danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.


 

Monitoring wizyjny

 

Na terenie Przedszkola przetwarza się również dane osobowe w postaci wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Przedszkola oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Dane z monitoringu będą przetwarzane wyłącznie dla celów dla jakich zostały zebrane oraz będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, chyba że znajdą zastosowanie przepisy szczególne określające inny termin przechowywania.

O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie Przedszkola znaki graficzne (piktogramy).

W pozostałym zakresie względem Państwa danych oraz danych wychowanków przetwarzanych w związku
z funkcjonowaniem monitoringu zastosowanie mają informacje przekazane powyżej w klauzuli informacyjnej.

 

© 2020 Net Partners