Aktualności

03.02.2010r.

Spotkanie z lekarzem Panią Katarzyną Grygiel

Promocja zdrowia wśród przedszkolaków.

Promocja zdrowia jest to : „....proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na jego zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania. W celu osiągnięcia całkowitego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, zarówno jednostka, jak i grupa społeczna, muszą umieć określać i urzeczywistniać swoje aspiracje, zaspokajać potrzeby, radząc sobie z wyzwaniami swojego środowiska w jego istniejącym stanie lub dokonując w nim odpowiednich zmian” (Ottawa Charter)

Promocja zdrowia jest ideą ogólnoświatową, obejmującą działania ochraniające, wzmacniające i pomnażające zdrowie. Przedszkole promujące zdrowie to takie, w którym dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci, nauczycieli i pozostałych pracowników placówki.

Zdaniem Trevora Williama, przedszkole promujące zdrowie charakteryzują trzy cechy :

- edukacja prozdrowotna w ramach programu wychowania przedszkolnego,

- uwzględnianie zdrowia w życiu przedszkola,

- współdziałanie przedszkola z rodziną i społecznością lokalną w zakresie ochrony zdrowia i pomnażania jego potencjału.

W przedszkolu promującym zdrowie podejmuje się działania sprzyjające zabawie, nauce i pracy.Stad też szczególny nacisk należy położyć na racjonalne żywienie, na wykorzystanie własnych możliwości danych przez naturę i środowisko. Bardzo ważne jest też zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne przedszkola. Tworzy je budynek i teren przedszkola, odpowiednio wyposażony i zagospodarowany, a także higieniczny harmonogram dnia.

Przedszkole promujące zdrowie uczy dzieci kontrolować stan własnego zdrowia, dbać o nie i ciągle pomnażać jego potencjał. Ważne jest, aby nauczyć dzieci rozwiązywać aktualne problemy, jakimi są : stres, agresja, niewłaściwe odżywianie, niska aktywność ruchowa. Aby promocja zdrowia w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym była skuteczna, niezbędne jest poszukiwanie instytucji i osób wspierających. Służyć one mogą merytoryczną wiedzą i wspomagać w realizacji programu przez konsultacje, dostarczanie materiałów, przeprowadzanie pogadanek, prelekcji dla rodziców i dzieci na tematy zdrowotna, wizyty w gabinetach lekarskich.

W ramach profilaktyki zdrowotnej w dniu 03. 02. 2010r. odbyło się spotkanie przedszkolaków z lekarzem: Panią Katarzyną Grygiel –specjalistą pediatrii i medycyny rodzinnej, pracownikiem przychodni lekarskiej „Twój Lekarz”. Dzieci wysłuchały pogadanki profilaktycznej, odpowiadały na pytania lekarza, same zadawały pytania, oglądały podstawowe narzędzia używane przez lekarza w pracy.

Opracowała: Maria Obszańska

© 2020 Net Partners