RODO

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Biłgoraju 

 

 


Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Katarzynę Siek, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

w Samorządowym Przedszkolu nr 3

w Biłgoraju


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119/1)  dalej: RODO informujemy, że:

Administratorem  danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Nr 3 z siedzibą przy ul.Sienkiewicza 17, 23-400 Biłgoraj

 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a)       listownie: ul Sienkiewicza 17, 23-400 Biłgoraj,

b)       telefonicznie 846862486

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane oraz dane wychowanków - przetwarzane są:

a)       w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - realizacji statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stosownie do zapisów z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz  aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie,

b)       realizacji umów zawartych z kontrahentami lub podjęcia działań przed zawarciem tych umów
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)       w pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. w zakresie odbioru dziecka z placówki przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny, w zakresie realizacji celów związanych z promocją działań placówki poprzez np. upublicznienie wizerunku dziecka, udostępnianie informacji o sukcesach konkretnych wychowanków, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brali udział np. konkursy, zawody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą (lub jej opiekunowi prawnemu) przysługują następujące prawa związane
z przetwarzaniem danych osobowych (z wyjątkami przewidzianymi przepisami prawa):

a)  prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)   prawo do przenoszenia danych,

g)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa/dzieci odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: przedszkole3bilgoraj@wp.pl


 

Podanie danych osobowych jest:

a)       obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,

b)       dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem zawarcia umowy lub uczestnictwa w wydarzeniach (np. konkursach, zawodach) i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez Przedszkole zakresie. Brak zgody będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia umowy lub uczestnictwa w tych wydarzeniach albo pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach,
w których brało ono udział.

Decyzje o danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.


 

Monitoring wizyjny

 

Na terenie Przedszkola przetwarza się również dane osobowe w postaci wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Przedszkola oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Dane z monitoringu będą przetwarzane wyłącznie dla celów dla jakich zostały zebrane oraz będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, chyba że znajdą zastosowanie przepisy szczególne określające inny termin przechowywania.

O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie Przedszkola znaki graficzne (piktogramy).

W pozostałym zakresie względem Państwa danych oraz danych wychowanków przetwarzanych w związku
z funkcjonowaniem monitoringu zastosowanie mają informacje przekazane powyżej w klauzuli informacyjnej. 

 


 
Deklaracja dostępności

Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.sp3.lbl.pl/

Data publikacji strony internetowej: 06.01.2010 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych),

  • dokumenty opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

  • zdjęcia nie mają opisów alternatywnych ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

  • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają transkrypcji.,

  • brak w pełni funkcjonalnej wersji mobilnej strony.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 

  • wersja kontrastowa,

  • możliwość zmiany koloru tekstu i koloru tła,

  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Samorządowym Przedszkolem Nr 3 w Biłgoraju, osobą do kontaktu jest Pani Małgorzata Motek, adres mailowy: przedszkole3bilgoraj@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 686 24 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https:/www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Biłgoraju – ul. Sienkiewicza 17, 23-400 Biłgoraj

Pomieszczenia przedszkola znajdują się na parterze i piętrze budynku. Pomieszczenia znajdujące się na piętrze budynku są niedostępne dla osób niepełnosprawnych z powodu schodów i braku windy. Przed ogrodzeniem przedszkola znajduje się schodek, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą:

- wejście główne znajdujące się od strony północnej obiektu. Przed wejściem znajdują się schody (3 stopnie), brak pochylni dla osób niepełnosprawnych, na ścianie przy drzwiach wejściowych jest umieszczony dzwonek przywoławczy. Drzwi wejściowe skrzydłowe, nieautomatyczne o wymiarach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap, drzwi prowadzące z wiatrołapu na korytarz są skrzydłowe wymiarach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Korytarz jest szeroki, dostępny. Po prawej stronie korytarza znajduje się gabinet dyrektora przedszkola. Na parterze znajdują się też sale przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

- wejście dodatkowe – od strony południowej obiektu prowadzą na plac zabaw, przed wejściem jest jeden stopień, po wejściu do budynku – 3 stopnie schodów, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

- wejście dodatkowe znajdujące się z boku budynku od strony wschodniej jest wejściem gospodarczym służącym do dostaw żywności do stołówki przedszkola.

Przed przedszkolem nie ma wyznaczonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 

Samorządowe Przedszkola Nr 3 w Biłgoraju – mały budynek, ul. Sienkiewicza 17, 23-400 Biłgoraj

 

Pomieszczenia przedszkola znajdują się na parterze budynku, są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi:

- wejście główne znajdujące się od południowej. Przed wejściem znajdują się schody (2 stopnie), brak pochylni dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe skrzydłowe, nieautomatyczne o wymiarach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap i szeroki dostępny korytarz. Na korytarzu znajduje się szatnia.

Na parkingu przed przedszkolem nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 

Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Biłgoraju nie posiada aplikacji mobilnych.