Oferta

 

NASZYM WYCHOWANKOM OFERUJEMY

• Przedszkole czynne od 6.30 do 17.30, również w wakacje (lipiec i sierpień) oraz ferie zimowe i świąteczne;

• bezpłatny pobyt dziecka w podstawie programowej – 5 godzin dziennie;

• 1,30 zł za każdą godzinę pobytu po podstawie programowej (od 1 września 2023r.), honorujemy Kartę Dużej Rodziny - 0,65gr za każdą godzinę po podstawie programowej;

• jasne, czytelne zasady rozliczania;

• zwrot opłaty za niewykorzystane godziny pobytu i dni nieobecności dziecka w przedszkolu;

• zajęcia adaptacyjne dla dzieci z udziałem rodziców (sierpień)

• codzienne zabawy na świeżym powietrzu (bezpieczny plac zabaw wyposażony w różne urządzenia, piaskownice i ,,górkę na sanki”)

• posiłki przygotowywane w przedszkolnej kuchni (uwzględniamy zdrowotne potrzeby dzieci np. nietolerancja pokarmowa, alergia, cukrzyca).

• przestronne sale wyposażone stosownie do wieku dzieci, nowoczesne wyposażenie do organizacji zabaw: podłoga interaktywna, multimedialne tablice i ekrany, Kolor-Piano, robot Photon, pomoce sensoryczne,

• bogatą ofertę imprez i uroczystości przedszkolnych,

• Kompetentną miłą i wykwalifikowaną kadrę systematycznie doskonalącą się i rozwijającą swój warsztat pracy (wśród nas pracuje doradca metodyczny wychowania przedszkolnego Lubelskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli obejmujący swoją opieką nauczycielki z regionu)

• Profesjonalnie prowadzone zajęcia:

- rytmika (2 x tygodniowo) - zabawy rytmiczne i taneczne, śpiew,

- j. angielski (4 x w tygodniu) – wg autorskiego programu

- ćw. korekcyjne (1 x w tygodniu) – zapobieganie wadom postawy, rozwijanie sprawności fizycznej,

taniec (1 x w tygodniu) – ruch przy muzyce, nauka elementów tańca,

- religia (2 x w tygodniu w grupach starszych, po deklaracji rodziców) – wprowadzanie dzieci w elementarną wiedzę Kościoła Katolickiego,

- karate (1x w tygodniu) - prowadzone przez senseia,

- "Kangurek" - (1x w tygodniu) - ćwiczenia ogólnorozwojowe, z przyborami i przyrządami (np. z piłkami) 

Ponadto specjalistyczne zajęcia:

- logopedyczne – logopeda specjalista neurologopedii obejmuje opieką dzieci wg potrzeb po przeprowadzonej diagnozie logopedycznej,

- terapii pedagogicznej – w ramach PPP (dzieci z orzeczeniem lub opinią z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)

Możliwość rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci, w toku realizacji przedsięwzięć i programów własnych nauczycielek: „Zabawy w teatr” ,,Muzyka łagodzi obyczaje” ,,Mały patriota” ,,Przyroda i My” ,,Kolorowe dźwięki” ,,Podstawy programowania”

promocję talentów poprzez udział naszych wychowanków w konkursach plastycznych, wokalnych, teatralnych, recytatorskich, sportowych,

edukację z wykorzystaniem innowacyjnych programów: ,,Nauka czytania i pisania prof. B. Rocławskiego” ,,Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, ,,Kodowanie w przedszkolu”

stosowanie różnorodnych metod pracy, w tym wiele metod aktywizujących jak Pedagogiki Zabawy,Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Drama, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów, Gimnastyki Twórczej R. Labana, Twórczego myślenia J. Osborna, Kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona, Metoda Kolorowych Dźwięków Urszuli i Adama Misiorów oraz metod wykorzystujących technologię IT (tablic multimedialnych, podłogi interaktywnej, ozobotów),

kontakt ze sztuką organizując wycieczki do Teatru Muzycznego w Lublinie, umożliwiając udział w koncertach uczniów Szkoły Muzycznej oraz w spektaklach profesjonalnych aktorów scen polskich na terenie placówki,

szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym np. organizując wycieczki do miejscowych zakładów pracy, instytucji użyteczności publicznej, , ucząc historii przodków w skansenie, uwrażliwiając na troskę o przyszłość planety spacerując po ścieżkach dydaktycznych,  

W trosce o zdrowie wychowanków organizujemy przedsięwzięcia:

- „Żyj zdrowo i bezpiecznie”

- „Bądź bezpieczny na drodze i w domu”

- „Czyste powietrze wokół nas”

  Wszystkie nasze nowoprzyjęte dzieci objęte są programem adaptacyjnym zmniejszającym stres związany z wejściem w nowe środowisko

Nasza mocna strona to spotkania w gronie rodzinnym

na uroczystościach, imprezach, zajęciach otwartych, wyjazdach plenerowych,

 

Nasza dewiza to – serdeczna atmosfera, sumienna praca

A wszystko po to, aby nasz absolwent by:

• otwarty • asertywny • wyposażony w bogatą wiedzę i dobre umiejętności

• znał znaczenie takich wartości jak odpowiedzialność, tolerancja, szacunek, miłość.