Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://sp3bilgoraj.bip.lubelskie.pl

Data publikacji strony internetowej: 21 kwietnia 2006 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21 września 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych),

  • dokumenty opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersja kontrastowa,

  • możliwość zmiany koloru tekstu i koloru tła,

  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

  • wersja mobilna strony.
     

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Samorządowym Przedszkolem Nr 3 w Biłgoraju, osobą do kontaktu jest Pani Małgorzata Motek, adres mailowy: przedszkole3bilgoraj@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 686 24 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https:/www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Biłgoraju – ul. Sienkiewicza 17, 23-400 Biłgoraj

Pomieszczenia przedszkola znajdują się na parterze i piętrze budynku. Pomieszczenia znajdujące się na piętrze budynku są niedostępne dla osób niepełnosprawnych z powodu schodów i braku windy.

Do budynku prowadzą:

- wejście główne znajdujące się od strony północnej obiektu. Przed wejściem znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych, na ścianie przy drzwiach wejściowych jest umieszczony dzwonek przywoławczy. Drzwi wejściowe skrzydłowe, nieautomatyczne o wymiarach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap, drzwi prowadzące z wiatrołapu na korytarz są skrzydłowe wymiarach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Korytarz jest szeroki, dostępny. Po prawej stronie korytarza znajduje się gabinet dyrektora przedszkola. Na parterze znajdują się też sale przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

- wejście dodatkowe – od strony południowej obiektu prowadzą na plac zabaw, przed wejściem jest jeden stopień, po wejściu do budynku – 3 stopnie schodów, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

- wejście dodatkowe znajdujące się z boku budynku od strony wschodniej jest wejściem gospodarczym służącym do dostaw żywności do stołówki przedszkola.

Przed przedszkolem nie ma wyznaczonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 

Samorządowe Przedszkola Nr 3 w Biłgoraju – mały budynek, ul. Sienkiewicza 17, 23-400 Biłgoraj

 

Pomieszczenia przedszkola znajdują się na parterze budynku, są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi:

- wejście główne znajdujące się od południowej. Przed wejściem nie ma barier architektonicznych stanowiących przeszkodę dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe skrzydłowe, nieautomatyczne o wymiarach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap i szeroki dostępny korytarz. Na korytarzu znajduje się szatnia.

Na parkingu przed przedszkolem nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

 

Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Biłgoraju nie posiada aplikacji mobilnych.