Aktualności

01.09.2020

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 

w SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU Nr 3 w Biłgoraju

  w związku z wystąpieniem COVID-19

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli, w Samorządowym Przedszkolu Nr 3 w Biłgoraju obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 • Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Samorządowym Przedszkolu Nr 3, zwanego dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 3 zwany dalej Dyrektorem.

 • W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania.

 • Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30.

 • Ilość grup na dzień 01.09.2020 wynosi 7.

 • Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola ma obowiązek złożenia oświadczenia o aktualnym zatrudnieniu i wyrażeniu zgody na mierzenie temperatury ciała swojego dziecka (zał. Nr 1 i Nr 2).

 • Dyrektor ma prawo weryfikowania złożonych przez rodziców oświadczeń.

 • Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali w godzinach od 8.00 do 15.00. W pozostałych godzinach tworzy się grupy zbiorcze z zachowaniem właściwego reżimu sanitarnego. Dezynfekcja sal przy pomocy lamp, odkażaczy parowych oraz środków płynnych.

 • Dyrektor zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby grup
  w zależności od nieprzewidzianych zachorowań dzieci oraz personelu.

 • Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

 • Nauczyciele zajęć dodatkowych są obowiązani do dezynfekcji rąk po wyjściu z każdej grupy oraz poruszania się między salami w maseczkach lub przyłbicach.

 • Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 25 dzieci, przy czym powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, z tym że:

a) powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

 • Do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Każdemu pracownikowi oraz dziecku będzie mierzona temperatura bezdotykowym termometrem przynajmniej 2 razy w ciągu dnia. Pomiaru temperatury dzieciom dokonuje nauczyciel, personelowi wyznaczony pracownik.

 • W przedszkolu dzieci oraz pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą
  w maseczkach), niemniej w razie konieczności np. kontaktu z rodzicem bądź innym pracownikiem przedszkola, wykonywaniem zabiegów higienicznych u dziecka, pracownicy mają zapewniony dostęp do maseczek na usta i nos, jednorazowych rękawiczek, fartuchów z długim rękawem i przyłbic.

 • Drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane w godzinach 8.50 - 12.30.
  W tym czasie rodzice oraz inne osoby posługują się dzwonkiem umieszczonym przy głównym wejściu do budynku (tylko w wyjątkowych przypadkach). W związku z powyższym przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się
  do godziny 8.50 a odbieranie trwa od 12.30.

 • Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

 • Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

 • sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
  z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się
  w przedszkolu;

 • płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, w każdej sali oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;

 • plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;

 • pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone
  w maseczki, rękawiczki i przyłbice oraz płyn do dezynfekcji rąk;

 • pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa
  i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

 • Dyrektor:

 • nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie
  z powierzonymi im obowiązkami;

 • dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

 • prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

 • kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

 • informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

 • współpracuje ze służbami sanitarnymi;

 • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

 • zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali ci sami opiekunowie;

 • informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka
z przedszkola.

 

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

 

Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe.

 

 • Na teren budynku przedszkola wpuszczani są rodzice/opiekunowie dziecka w maseczkach zakrywajacych usta i nos, po zdezynfekowaniu rąk.

 • Z nauczycielem można skontaktować się telefonicznie lub na terenie budynku
  w umówionej wcześniej godzinie.

 • Rodzice dzieci, nie wchodzą do sal. Rozstają się z dziećmi w drzwiach wejściowych do poszczególnych grup.

 • Zebrania ogólne są organizowane na placu przedszkolnym.

 • Rodzice wchodzą do przedszkola dwoma wejściami (tymi gdzie znajduje się szatnia dziecka). Poruszanie się po budynku jest ograniczone.

 • Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów przyniesionych z domu.

 • Nauczyciel, personel opiekujący się dzieckiem, dba o to, by dziecko po wejściu do sali umyło ręce.

 • W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, objawów chorobowych
  u dziecka (np. podwyższonej temperatury - 37,5
  0C, kataru-nawet lekkiego, kaszlu itp. ), informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Nauczyciel kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje
  o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

 • Godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola, zaznacza nauczyciel,
  w dzienniku zajęć przedszkola.

 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dzieci do przedszkola.

 • Niezbędna jest możliwość szybkiego kontaktu z rodzicami.


 

Procedura wyjść na zewnątrz.

 • Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.

 • W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw lub  wychodziły na spacer w pobliżu przedszkola.

 • Na placu zabaw dzieci z poszczególnych grup zachowują dystans, dlatego pobyt na powietrzu będzie się odbywał o różnych, ustalonych z dyrektorem godzinach. Plac zabaw regularnie będzie dezynfekowany lub czyszczony przy użyciu detergentu.

 • Plac zabaw jest zamknięty dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.


 

 Procedura organizacji żywienia

 • Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

 • Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

 • Pracownicy kuchni:

 • Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

 • Myją ręce:

 • przed rozpoczęciem pracy,

 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

 • po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

 • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

 • po skorzystaniu z toalety,

 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

 • po jedzeniu i piciu;

 • Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

 • odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;

 • wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania,
  w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;

 • przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;

 • po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;

 • myją naczynia, sztućce w zmywarce/wyparzarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

 • Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z personelem pomocniczym.

 • Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach, następnie personel pomocniczy dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

 • Personel pomocniczy myje i wyparza naczynia i sztućce w kuchenkach oddziałowych.

 • Posiłki dzieciom podaje personel pomocniczy (pomoce lub woźne oddziałowe).


 

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 • Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

 • regularnie myć ręce przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

 • kaszleć, kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

 • unika

 • kontaktu z osobami, które źle się czują;

 • dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

 • informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

 • postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

 • zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

 • Personel kuchenny nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

 • ciągi komunikacyjne – myją i dezynfekują;

 • poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

 • wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

 • myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

 • pracują w rękawiczkach.

Wychowawcy, opiekunowie, personel opiekujący się dziećmi:

 • sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie
  z przepisami dot. bhp;

 • myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiły się dzieci, po zakończonej pracy;

 • dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym, po wejściu do sali, po skorzystaniu
  z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

 • wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

 • prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;

 • dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi
  z drugiej grupy;

 • dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;

 • nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

 • ustawiają leżaki do spania/odpoczynku w odstępach co najmniej 2 metrów od siebie;

 • odpowiadają za dezynfekcję leżaków przeznaczonych do spania, po zakończeniu odpoczynku przez dzieci;

 • zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

 

 

 

 

 

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 • Pracownicy, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować , że mogą być zakażeni koronawirusem.

 • Zaleca się aby pracownicy śledzili na bieżąco informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.

 • Dyrektor wyznacza pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe oraz zaopatrza je w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), należy je niezwłoczne odizolować od grupy – w specjalnym pomieszczeniu, znajdującym się w nowej części budynku na piętrze.

 • O fakcie choroby należy niezwłocznie poinformować dyrektora lub osobę go zastępującą.

 • Należy niezwłocznie poinformować telefonicznie rodzica/rodziców/opiekuna dziecka
  i wezwać do natychmiastowego odbioru dziecka z placówki, informując o powodach.

 • W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

 • Wskazany przez dyrektora pracownik (nauczyciel) kontaktuje się telefonicznie
  z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

 • Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala,
  w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

 • Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną
  i rękawiczki.

 • W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

 • Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

 • Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściach głównych)
  i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.

 • Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

 • Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane.

 • Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 • Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

 • Dyrektor wraz z organem prowadzącym oraz po uzyskaniu opinii powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań
  w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

 • W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu
  w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się
  z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

 

Przepisy końcowe

 • Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 31 sierpnia 2020 r. do czasu ich odwołania.

 • Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

 • Dyrektor przedszkola zastrzega możliwość wprowadzania zmian do procedury
  w zależności od aktualnych przepisów prawnych oraz wytycznych MZ, GIS, MEN.

 

 

© 2021 Net Partners